EU:s svaveldirektiv

Publicerad den 11 september 2014

EU:s Svaveldirektiv träder i kraft den 1 januari 2015. Svaveldirektivet (direktiv 1999/32/EG, 
senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG) innehåller EU:s gemensamma regler om vilken 
svavelhalt vissa bränslen får innehålla. Detta innebär att svavelhalten i marina bränslen 
reduceras från dagens 1,0% till 0,1%. 
 
Direktivet omfattar all sjöfart på Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, vilket kommer 
att få stora konsekvenser för godstransporter genom dessa vatten. 
 
Rederierna arbetar med främst tre olika lösningar för att minska svavelutsläppen: 
• Övergång till renare, men avsevärt dyrare, diesel med lägre svavelhalt (0,1%) 
• Installation av reningsverk i form av ”scrubbers” på fartygens skorstenar 
• Förnyelse av flottan anpassad till alternativa bränslen, ex.vis LNG eller metanol 
 
Oavsett vilken metod som väljs, innebär varje alternativ stora kostnadsökningar för 
rederierna. Kostnader som kommer att föras vidare i transportkedjan. 
 
I väntan på en utvärdering av de olika lösningarna, kommer de flesta färjorna att köras 
på lågsvavligt bränsle. Detta kan komma att påverka tillgång och pris på detta bränsle, som 
även används för fordon i landsvägstrafik. 
 
Rederierna har ännu inte presenterat omfattningen av kostnadsökningarna, men har lovat 
att återkomma under hösten.